Foto Milagros

Consejo de Pastoral

Programación Diocesana de Pastoal

CURSO 2022-2023

LEMA

Ánimo, son eu. Non teñades medo (Mc 6,50)

 

OBXECTIVO

Ser testemuñas, con obras e palabras, da riqueza do noso encontro con Cristo, entre aqueles cos que convivimos e saíndo ao encontro dos que estamos afastados.

 

Obxectivo específico primeiro: ANUNCIO

Promover espazos comunitarios de encontro con Xesuristo que nos axuden a reavivar a nosa fe e nos convertan en testemuñas ante os demais.

 

Accións a nivel diocesano

 • Difundir e facer seguimento da posta en marcha das propostas do Sínodo Diocesano.Responsable: Vigairía de Pastoral.
 • Crear un equipo para deseñar itinerarios de acompañamento aos pais nos seus procesos de fe. Responsables: Delegacións de Catequese, Familia e Apostolado Segrar.
 • Crear canles para ter presenza en ámbitos non estritamente eclesiais. Responsables: Delegacións de Apostolado Segrar e Medios de Comunicación Social.

Accións a nivel arciprestal

 • Organizar encontros para impulsar a formación e pertenza a grupos e comunidades (Acción Católica, Movementos, formación de catequistas) que compartan a vida de fe e experiencias evanxelizadoras. (Instrumento 4º, tema 1, proposta 5ª).
 • Propiciar espazos para dar a coñecer o que somos e vivimos: peregrinacións, voluntariado, deporte, música, campos de traballo, campamentos, encontros en santuarios e mosteiros… (Instrumento 4º, tema 2, proposta 3ª). Responsables: Arcipreste e Consello pastoral arciprestal.

 

Accións a nivel parroquial

 • Aproveitar as ocasións que nos ofrecen as celebracións litúrxicas, vodas, bautizos ou enterros, para achegarnos aos afastados e realizar o primeiro anuncio. (Instrumento 4º, tema 1, proposta 3ª).
 • Crear un equipo de acollida como testemuña da proximidade evanxelizadora da Igrexa. (Instrumento 3º, tema 3, proposta 4ª).
 • Fomentar a utilización de novas tecnoloxías como ferramentas de evanxelización, formación e información. (Instrumento 4º, tema 1, proposta 6ª). Responsable: Párroco e Consello pastoral parroquial.

 

Obxectivo específico segundo: CELEBRACIÓN

Revitalizar as celebracións litúrxicas de modo que nos axuden a ser testemuñas da ledicia pascual. (Instrumento 3º, tema 1, proposta 1ª).

 

Accións a nivel diocesano

 • Elaborar e difundir material sobre o significado dos xestos e palabras da celebración de cada sacramento. (Instrumento 3º, tema 1, proposta 3ª).
 • Deseñar unha campaña para animar á participación presencial nas celebracións, especialmente a Eucaristía dominical, así como nos demais encontros promovidos no ámbito da Igrexa. (Instrumento 3º, tema 2, proposta 8ª). Responsables: Delegacións de Liturxia e Catequese.
 • Formar leigos que poidan reunir á comunidade e celebrar a fe ofrecéndolles recursos e medios para a súa formación e ministerio. (Instrumento 3º, tema 2, proposta 6ª).Responsables: Vigairía de Pastoral e Delegacións de Asuntos Académicos e Apostolado Segrar.

 

Accións a nivel arciprestal

 • Animar aos sacerdotes e ao equipo litúrxico arciprestal a coñecer e difundir os materiais sobre o significado dos xestos e palabras da celebración de cada sacramento. (Instrumento 3º, tema 1, proposta 3ª).
 • Facer presente a campaña da Eucaristía dominical e elaborar un calendario cos horarios e lugares das eucaristías de referencia. (Instrumento 3º, tema 3, proposta 8ª).
 • Crear equipos de liturxia, que preparen, animen e coordinen o desenvolvemento das celebracións, aplicando as normas litúrxicas, alentando á comunidade a ser parte activa das mesmas. (Instrumento 3º, tema 1, proposta 2ª).
 • Buscar leigos para recibir a formación proposta a nivel diocesano. (Instrumento 3º, tema 2, proposta 6ª).Responsables: Arcipreste e equipo arciprestal.

 

Accións a nivel parroquial

 • Utilizar o material sobre o significado dos xestos e palabras da celebración de cada sacramento. (Instrumento 3º, tema 1, proposta 3ª).
 • Insistir na participación presencial na Eucaristía dominical.
 • Aproveitar as celebracións da piedade popular para revitalizar a vida litúrxica do noso pobo. (Instrumento 3º, tema 3, proposta 11ª). Responsables: Párrocos e equipo de liturxia parroquial.

 

Obxectivo específico terceiro: ACCIÓN CARITATIVO-SOCIAL E COMUÑÓN

Vivir a comuñón eclesial como camiño de transformación da realidade, formándonos como discípulos para a acción.

 

Accións a nivel diocesano

 • Deseñar e publicar un proxecto de cara á creación dos centros de referencia desde onde se coordine e se faga visible o traballo pastoral da Igrexa (estrutura, medios humanos e materiais e áreas fundamentais de traballo). (Instrumento 2º, tema 1, proposta 6ª). Responsables: CPD e Consello de Presbiterio.
 • Buscar canles para alentar a participación dos leigos nas diversas organizacións sociais, políticas e económicas de cara á procura do ben común de todas as persoas. (Instrumento 2º, tema 3, proposta 5ª).Responsables: Vigairía de Pastoral e Delegación de Apostolado Segrar.
 • Organizar unha xornada de reflexión, formación e revisión en torno a como facer a acollida desde Cáritas.Responsable: Cáritas diocesana.

 

Accións a nivel arciprestal

 • Constituír os consellos de pastoral arciprestal e que traballen o documento dos centros de referencia do obxectivo a nivel diocesano. (Instrumento 1º, tema 1, proposta 4ª).Responsables: Arcipreste e Consello pastoral arciprestal.
 • Seguir traballando na comunicación e coordinación entre as distintas Cáritas buscando a complementariedade, axuda e apoio mutuo. (Instrumento 2º, tema 2, proposta 7ª).
 • Potenciar reunións dos membros de Cáritas do mesmo arciprestado para a formación sobre a DSI. (Instrumento 2º, tema 1, proposta 7ª). Responsables: Director/a das Cáritas parroquiais e arcipreste.

 

Accións a nivel parroquial

 • Implantar e potenciar os ministerios e servizos laicais nos diferentes ámbitos da vida da Igrexa cunha preparación axeitada. (Instrumento 2º, tema 3, proposta 3ª).
 • Promover a pastoral da saúde coa colaboración de todos os membros da comunidade parroquial. (Instrumento 2º, tema 2, proposta 4ª).
 • Integrar na programación pastoral das parroquias e coidar na catequese a formación para a caridade como expresión do amor de Deus e esixencia da nosa fe. (Instrumento 2º, tema 2, proposta 6ª).Responsables: Párroco e Consello pastoral parroquial
]]>

Los comentarios están cerrados.